Home Názory Etický kodex učitele, z něhož mrazí

Etický kodex učitele, z něhož mrazí

Jestli tohle má být dárek od MŠMT učitelům pod vánoční stromeček, byl-li bych věřící, zvolal bych »Bůh s námi a zlé pryč«. Jenže on Bůh s námi není a zůstává to zlé. A co chci teď zmínit, je zlé opravdu hodně.

Na webu MŠMT se dozvídáme, že učitelé mají nový etický kodex, jakési desatero, který reaguje na výzvy 21. století. Dále čteme:

»Chování učitele na sociálních sítích, změna sexuální identity žáka či využívání technologií ve výuce. To jsou příklady témat v novém etickém kodexu pro učitele, který má dát ředitelům a učitelům návod, jak se k současným výzvám postavit ve škole. Výsledná podoba kodexu je kompromisem připomínek více než desítky organizací, které se na jeho tvorbě podílely. … Záměrem bylo vytvořit kodex, který odpovídá realitě 21. století, zohledňuje technologické změny i globální výzvy.«

Ta poslední citovaná věta o záměru autorů onoho kodexu (etického – sic!) je tak opravdově pravdivá, až z ní mrazí. Abyste pochopili PROČ, pojďme si to desatero rozebrat. V té prezentované podobě nám každý bod z těch deseti nejdříve uvozuje obsah (tučně vytištěné) a hned pod ním následuje stručné vysvětlení. Já se v poznámce ke každému z bodů pokusím definovat reálné dopady, resp. co nám ve skutečnosti citované resumé říká. 

Etický kodex učitele

1. Učitel vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě cítí bezpečně.

Dítě se cítí ve školním prostředí jistě a nebojí se vyjádřit. Učitel dává žákovi možnost prožívat školní prostředí jako dobré a spravedlivé.

Moje poznámka: V dnešní době to především znamená, aby se české děti přizpůsobily těm ukrajinským, protože o ně jde a půjde v první řadě, aby pro ně bylo vytvořeno odpovídající prostředí, bez ohledu na potřeby českých žáků. Ti musí uhnout a pochopit, že doma tu už byli. Že nic netrvá věčně.

2. Učitel přijímá spoluodpovědnost za sebe a svět, v němž žije, a vede k tomu i své žáky.

Žáci a učitelé mají možnost zažít, co to znamená být aktivním občanem odpovědným za prostředí, jehož jsou spolutvůrci. Učitel i žák tak podporují demokratickou kulturu ve škole.

Moje poznámka: Čili podporovat Green Deal a všechny zelené pomatence s alternativními zdroji. Globalisté vědí, že aspoň na oko bude muset v deindustrializované Evropě vládnout i někdo z místních – někdo, kdo do sebe bude oddaně cpát Gatesovy sušené brouky a chytat elektřinu do baterky ze slunečních paprsků, ovšem toho »někoho« si nejdříve musí vychovat. Aby jim v dospělosti nedělal vylomeniny a nezačal se vzpěčovat, proč se už elektřina jako v mládí jejich rodičů a prarodičů nevyrábí v elektrárnách, když to tenkrát znamenitě fungovalo.

3. Učitel uznává své kolegy a jejich profesní sebepojetí. Svoji výuku průběžně podrobuje reflexi a sdílí zkušenosti s ostatními kolegy.

Učitel se nechává inspirovat činností svých kolegů a pomáhá jim ve všech fázích profesního rozvoje.

Moje poznámka: To značí, že v tomhle sajrajtu se budou rochnit rukou společnou a nerozdílnou.

4. Učitel respektuje práva rodičů a zákonných zástupců žáka, vnímá je jako partnery a naslouchá jim.

Učitel si umí nastavit hranice profesní autonomie a zdůvodnit svá rozhodnutí sobě, žákům i rodičům. S ohledem na soukromí a bezpečí žáka zachází eticky s údaji o něm i jeho rodině.

Moje poznámka: Práva rodičů vůči škole se v polistopadové době odvíjejí podle sociální situace v rodinách jednotlivých žáků. Společensky výše postavený nebo movitější rodič, který tu a tam škole přispěje jistým finančním obnosem, má práva nesrovnatelně větší. A právě ta a žádná jiná musí učitel respektovat. Jinak by také škola nemusela mít na nová okna či žebřiny do tělocvičny.

5. Učitel je vnímavý ke kulturním a sociálním rozdílům společenství, v němž působí.

Učitel se z pozice své profese aktivně podílí na odstraňování předsudků vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu, sexuální identity a orientace.

Moje poznámka: Tady jde dneska hlavně o ty různé národnosti, resp. o jednu různou národnost, a o zbavování se předsudků vůči jiné sexuální identitě a orientaci. Ukrajinské děti jsem již zmiňovala, dále je budoucí generace třeba vychovat k tomu, aby pojaly za přirozenou volbu pohlaví, manželské svazky homosexuálních a lesbických párů jako kompaktní rodinu a všechny další zvrácenosti s tím související. Včetně zatracení výrazů »máma« a »táta«.

6. Učitel kontinuálně usiluje o rozvoj své profesní odbornosti v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Učitel vědomě vytváří prostor pro zlepšení své vlastní práce a sebe sama. K tomu využívá kvalitní informační zdroje a kriticky přemýšlí o jejich relevanci.

Moje poznámka: Kvalitními zdroji informací jsou samozřejmě myšleny jen ty oficiální. To »kriticky přemýšlí« je v tomto bodu kodexu už jaksi navíc, aby se neřeklo, poněvadž o oficiálně servírovaných informacích se kriticky nepřemýšlí – to by pak měl učitel hodně rychle co dočinění s Rakušanovým KRITem.

7. Učitel připravuje děti na život ve stále se měnícím světě a soustavně zvyšuje jejich digitální kompetence.

Učitel klade důraz na etické chování v digitálním prostředí, jde příkladem a dodržuje profesní standardy i v on-line světě.

Moje poznámka: Kdo tenhle bod stvořil, toho bych šacovala tak na 4, i 5 promile. Schválně jsem se mrkla do slovníku synonym – k podstatnému jménu »kompetence« – jsou jimi »pravomoc« nebo »oprávnění«. Jestli někdo víte, jak se zvyšují dětské digitální pravomoci, napište nám o tom do redakce. Určitě to zveřejníme a navrhneme vás na ocenění… Bod 7 nám neříká nic jiného, než že má onen globalisty ovládaný digitální svět stále intenzivněji formovat a ovládat dětské myšlení, a sice pod pláštíkem těchto a mnoha podobných kompetenčních žvástů.

8. Učitel pracuje udržitelně, a to s ohledem na své vlastní síly i životní prostředí.

Učitel se z pozice své profese aktivně věnuje výzvám, které přináší klimatická změna, úbytek biodiverzity apod., zároveň ale nezapomíná ani na sebe a své potřeby.

Moje poznámka: Udržitelně, neudržitelně – to je více méně jedno. Bod 8 v podstatě upřesňuje bod 2, tzn., aby učitel na základě svého aktivního zblbnutí tloukl žákům do hlavy všechny již dávno a hlavně odborně vyvrácené bláboly o klimatických změnách, úbytcích biodiverzity atd., atd. Kam nás zelená genocida dovedla za tu krátkou dobu, vidíme dnes a denně, a nejhorší nás teprve čeká. No, nás už ani tolik ne, spíš tyhle žáky. Grean Deel má jim být tím, čím byl nacistům Mein Kampf.

9. Učitel nezneužívá svého postavení a nevystupuje vůči žákům z pozice moci.

Učitel se všemi účastníky vzdělávacího procesu jedná slušně, s pokorou a s vědomím lidské důstojnosti všech zúčastněných. Je si vědom, že jakékoliv sexuální či erotické vztahy mezi učiteli a žáky jsou nepřípustné.

Moje poznámka: Toto je zakuklený vztyčený prst heterosexuálům – opačná pohlaví mezi sebou ne, ne, ne. Když ale bude naměřeno erotické napětí mezi týmž pohlavím, přimhouří se oko. Nejen nad stejnopohlavním vztahem učitel-žák, ale klidně i nad nezletilostí obou a škola jim ještě ráda vystrojí veselku, kterou přijede do sto šedesát osmičky natočit vyschlá Nora. Jak si náctiletý Ferda bere náctiletého Bertíka, který už je v pátém měsíci…

10. Učitel propojuje vzdělávání ve škole s volnočasovými zájmy žáka.

Učitel aktivně hledá příležitosti, jak využít znalostí a dovedností, jež žáci získali při mimoškolních aktivitách. Vhodně na ně ve výuce navazuje a zamýšlí se, jak je zužitkovat pro naplnění vzdělávacích cílů.

Moje poznámka: Jakéže vzdělávací cíle to má bod 10 na mysli? Vychovávat poslušné, hloupé stádo, notabene aby ono samotné mělo pocit, že je krmeno tím nejvýživnějším a nejzdravějším, co jim dnešní tzv. moderní civilizace může nabídnout. Že jim skýtá svobodný přístup k informacím, které jim s fortelem sobě vlastním připravují podle letitých vyzkoušených receptů architekti globálního světa.

Marie Krejčíková

3 KOMENTÁŘE

  1. Kodex učitele je skutečně hovadina, ale z úplně jiných důvodů, než autorka píše. A sice: je to mix samozřejmostí (např. erotické vztahy ne, rozvoj profesní osobnosti,…), které vůbec není třeba někam zvlášť vypisovat (mnohé z toho je i v pracovní smlouvě, něco i v zákonech) a nesmyslů: Dovede si někdo představit fungujícího učitele, co žáky něčemu naučí a nevystupuje vůči nim z pozice moci? Třeba na 2. st. ZŠ :D, vypichování (již teď mnohdy zneužívaných) práv rodičů,… Je to prostě taková snůška líbivých keců. Wellbeing v praxi. Každému pravému učiteli k smíchu.

  2. Soudružko Krejčíková, a co na to Aeronet.news ? Vypadá to, že nic. Prázdné stránky. Asi došly ruské prachy. Předpokládám, že vy zmizíte ze stejného důvodu stejně rychle.

  3. Nevím soudružko Krejčíková-Zacharová z jakých prostředků žijete, ale pokud máte málo, v případě výběrového řízení na funkci tiskové mluvčí „Strany pomocných dělníků“ bezkonkurenčně vyhrajete…

Comments are closed.