Summit lídrů G20 a mnohé důležité momenty

Na Bali v Indonésii proběhlo zkraje tohoto týdnu zahájení summitu lídrů zemí G2O, kde kromě jiného zde měl velké slovo čínský prezident Si Ťin-pching. Už ve své úvodní řeči připomněl, že dnešní svět prochází hlubokými změnami nevídanými za celé století.

»V současné době se epidemie covid-19 opakovaně oživuje, zranitelnost světové ekonomiky je stále výraznější, geopolitická situace je napjatá, globální správa je vážně nedostatečná a mnohonásobné krize, jako je potravinová a energetická krize, se překrývají a lidský vývoj čelí velkým výzvám,« uvedl v projevu Si Ťin-pching. »Různé země by měly vytvořit smysl pro společenství se sdílenou budoucností lidstva, obhajovat mír, rozvoj, spolupráci a oboustranně výhodné výsledky, usilovat o to, aby jednota nahradila rozdělení, spolupráce nahradila konfrontaci a tolerance nahradila exkluzivitu, společně vyřešit problém ‚co se stalo světu a co bychom měli dělat‘ a společně překonat obtíže a vytvořit lepší budoucnost,« dodal čínský prezident.

Čínský prezident také zdůraznil, že členové G20 jsou všechno velké země ve svých regionech a měly by tak odrážet odpovědnost velkých zemí, hrát příkladnou roli a usilovat o rozvoj pro všechny země, o blaho lidstva a pokrok světa.

»Chceme podporovat inkluzivnější globální rozvoj. Jednota je síla, rozdělení nemá východisko. Žijeme ve stejné globální vesnici, čelíme různým rizikům a výzvám, a měli bychom si pomáhat, protože jsme na jedné lodi. Vytváření hranic podle ideologií a zapojování se do blokové politiky a táborové konfrontace pouze rozdělí svět a zbrzdí globální rozvoj a lidský pokrok,« uvedl Si. Upozornil také, že lidská civilizace vstoupila do 21. století a mentalita studené války je dlouho zastaralá.

»Měli bychom spolupracovat, abychom otevřeli novou sféru oboustranně výhodné spolupráce. Země by se měly navzájem respektovat, hledat společnou řeč a zároveň si ponechat rozdíly, žít v mírovém soužití a podporovat budování otevřené světové ekonomiky. Skupina G20 by se měla držet původního záměru solidarity a spolupráce, zdědit ducha vzájemné pomoci jako na jedné lodi a dodržovat zásadu konsensu prostřednictvím konzultací. Rozchod a konfrontace nejsou v zájmu žádné strany a jednota a symbióza je správná volba,« připomněl čínský prezident.

»Chceme podporovat inkluzivnější globální rozvoj. Společný rozvoj všech zemí je skutečný rozvoj. Prosperita a stabilita ve světě nemůže být postavena na základě toho, že chudí chudnou a bohatí bohatnou. Každá země chce žít dobrý život a modernizace není výsadou žádné země. Země, které jsou vpředu, by měly upřímně pomáhat ostatním zemím v rozvoji a poskytovat více globálních veřejných statků,« řekl Si s tím, že velká země by měla nést odpovědnost velké země a všechny by měly dělat vše, co je v jejich silách, aby přispěly k věci globálního rozvoje. Čína podle něj navrhla Globální rozvojovou iniciativu a založila Globální rozvojový fond a Fond spolupráce Jih-Jih. Zvýší své investice do Fondu míru a rozvoje Číny a OSN a bude tuto iniciativu podporovat spolu s více než 100 zeměmi a mezinárodními organizacemi.

»Chceme podporovat odolnější globální rozvoj. Ekonomická globalizace čelí protivětru a světová ekonomika čelí riziku recese. Všichni to mají těžké a rozvojové země nesou následky jako první. Rozvojovým otázkám věnujeme více pozornosti než kdy jindy. Potřebujeme vybudovat partnerství pro globální hospodářskou obnovu, dodržovat prioritu rozvoje, postavit lidi do středu zájmu a mít vždy na paměti obtíže rozvojových zemí. Čína podporuje vstup Africké unie do G20. Všechny strany by měly nadále prohlubovat mezinárodní spolupráci v boji proti epidemii, omezovat globální inflaci a zmírňovat systémová ekonomická a finanční rizika, zejména vyspělé ekonomiky by měly omezit negativní vedlejší efekty úprav měnové politiky,« nastínil Si Ťin-pching. »Budeme i nadále udržovat mnohostranný obchodní systém, jehož jádrem je Světová obchodní organizace, aktivně prosazovat reformu Světové obchodní organizace a podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic,« dodal prezident.

Čína navrhla akční plán pro spolupráci v oblasti digitálních inovací a těší se podle prezidenta na spolupráci se všemi stranami na vytvoření otevřeného, spravedlivého a nediskriminačního prostředí digitálního ekonomického rozvoje a zúžení digitální propasti mezi zeměmi Severu a Jihu. V reakci na výzvy související se změnou klimatu a přechodem na zelený a nízkouhlíkový rozvoj je podle prezidenta třeba poskytnout rozvojovým zemím podporu v podobě kapitálu, technologií a budování kapacit na základě principu společné, ale diferencované odpovědnosti. »Musíme dodržovat nulovou toleranci ke korupci a posílit mezinárodní spolupráci při pronásledování korupčních uprchlíků a majetku,« uvedl Si.

Prezident také zdůraznil, že potravinová a energetická bezpečnost jsou nejnaléhavějšími výzvami v oblasti globálního rozvoje. Základní příčinou současné krize nejsou problémy s výrobou a poptávkou, ale problémy s dodavatelskými řetězci a narušení mezinárodní spolupráce. Řešení spočívá v posílení spolupráce při dozoru nad trhem, budování komoditních partnerství, budování otevřeného, stabilního a udržitelného komoditního trhu, ve společném vyhlazování dodavatelských řetězců a stabilizaci tržních cen.

»Musíme se rozhodně postavit proti politizaci a využívání potravin a energetiky jako nástrojů a zbraní, zrušit jednostranné sankce a odstranit omezení související vědeckotechnické spolupráce. Skupina G20 by měla poskytnout rozvojovým zemím nezbytnou podporu, pokud jde o výrobu, nákup a skladování, kapitál a technologie. Čína na summitu G20 navrhla iniciativu pro mezinárodní spolupráci v oblasti potravinové bezpečnosti a těší se na prohloubení spolupráce se všemi stranami,« řekl Si Ťin-pching.

Na závěr zdůraznil, že nedávno se v Pekingu konal 20. národní sjezd Komunistické strany Číny (KS Číny), který naplánoval cíle, úkoly a hlavní politiky pro rozvoj strany a země v příštích pěti letech a dále. »Čína bude neochvějně následovat cestu mírového rozvoje, bude neochvějně prohlubovat reformy a rozšiřovat otevírání se a bude neochvějně podporovat velké obrození čínského národa všestrannou modernizací v čínském stylu. Čína, která neustále směřuje k modernizaci, jistě poskytne světu více příležitostí, vnese silnější impuls do mezinárodní spolupráce a více přispěje k pokroku celého lidstva!,« uzavřel prezident.

Si Ťin-pching se setkal s australským premiérem

Čínský prezident se na Bali setkal s australským premiérem Anthonym Albanesem. Při setkání poukázal na to, že čínsko-australské vztahy jsou už dlouhou dobu v popředí vztahů Číny s rozvinutými zeměmi, čehož by si měly obě strany vážit. »V posledních několika letech čelily bilaterální vztahy obtížím, které nechceme vidět. Jako důležité země v Asii a Tichomoří by Čína a Austrálie měly zlepšit, udržovat a rozvíjet své vztahy. To není jen v základním zájmu obou národů, ale také to přispívá k podpoře míru a rozvoje v asijsko-tichomořské oblasti a ve světě,« uvedl Si a zdůraznil, že letos je 50. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Austrálií.

Zralost a stabilita dvoustranných vztahů by se měly podle prezidenta nejprve odrážet ve správném pohledu na vzájemné rozdíly. »Klíčem ke stabilnímu rozvoji dvoustranných vztahů je překonat rozdíly, respektovat se navzájem a dosáhnout vzájemného prospěchu a výsledků výhodných pro obě strany,« uvedl Si.

Mezi Čínou a Austrálií nikdy nedošlo k zásadnímu střetu zájmů, připomněl prezident s tím, že to, co Čína a Austrálie sdílí, je tradiční přátelství, vysoce se doplňující hospodářské struktury a společné úsilí o dodržování cílů a zásad Charty OSN.

»Čína přikládá význam ochotě Austrálie zlepšit a rozvíjet dvoustranné vztahy v poslední době. Obě strany by měly shrnout zkušenosti a poučení a diskutovat o tom, jak posunout dvoustranné vztahy zpět na správnou cestu a pokračovat vpřed udržitelným způsobem. Potenciál hospodářské a obchodní spolupráce mezi oběma stranami je obrovský. Doufáme, že Austrálie poskytne dobré obchodní prostředí pro čínské podniky k investování a podnikání v Austrálii,« konstatoval prezident.

Setkání s Emmanuelem Macronem

Si Ťin-pching se také setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. V rozhovoru poukázal na to, že v posledních třech letech obě země skrze úzkou komunikaci prostřednictvím různých prostředků udržovalyo vztahy mezi Čínou a Francií v pozitivním tempu. »Čína a Francie a Čína a EU by jako dvě důležité síly v multipolárním světě měly dodržovat ducha nezávislosti, otevřenosti a spolupráce, podporovat stabilní a dlouhodobý rozvoj bilaterálních vztahů po správné cestě a vnášet stabilitu a pozitivní energii do světa,« uvedl Si.

Zdůraznil dále, že Čína bude neochvějně prosazovat otevírání se na vysoké úrovni a bude se snažit prosazovat modernizaci v čínském stylu, která poskytne nové příležitosti zemím po celém světě, včetně Francie. Obě strany by se měly zaměřit na budoucnost a vytvořit špičkový design, vzájemně respektovat své základní a hlavní zájmy, prohlubovat praktickou spolupráci, podporovat neustálý nový pokrok v tradičních oblastech a aktivně zkoumat potenciál spolupráce v oblasti zelené energie, technologických inovací a v dalších oblastech. Doufá, že francouzská strana poskytne čínským podnikům spravedlivější a nediskriminační podnikatelské prostředí pro rozvoj ve Francii.


Prezident zdůraznil, že po letech rozvoje Čína a EU vytvořily silný ekonomický symbiotický vztah. Obě strany by měly rozšířit obousměrný obchod a investice, udržovat stabilitu a hladký tok globálních průmyslových a dodavatelských řetězců a udržovat mezinárodní ekonomická a obchodní pravidla a pořádek. Doufá také, že francouzská strana bude tlačit na EU, aby pokračovala v provádění nezávislé a aktivní politiky vůči Číně. »Čínská strana je ochotna spolupracovat s francouzskou stranou, aby podpořila práci indonéského předsednictví, podpořila dosažení úspěchu summitu G20 na Bali, posílila komunikaci a koordinaci při řešení změny klimatu, ochraně biologické rozmanitosti a dalších aspektů, společně zajistila skutečný multilateralismus a řešila globální výzvy, jako je energetická bezpečnost a potravinová bezpečnost, a řešila problémy udržitelného rozvoje,« uvedl Si.

Emmanuel Macron vyjádřil vřelé blahopřání čínskému prezidentovi k jeho znovuzvolení generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a k úspěchu 20. národního sjezdu Komunistické strany Číny. Jak Francie, tak Čína se zavázaly podporovat globální mír a rozvoj a podporovat světovou ekonomickou prosperitu. Model rozvoje modernizace v čínském stylu je obdivuhodný. Francouzská strana prosazuje nezávislou diplomacii a staví se proti táborové konfrontaci. »Tváří v tvář současné turbulentní mezinárodní situaci je francouzská strana ochotna společně s čínskou stranou nadále prosazovat ducha vzájemného respektu, rovnosti a vzájemného prospěchu, zintenzivňovat výměny a dialogy na vysoké úrovni a prohlubovat spolupráci v oblastech, jako je ekonomika, obchod, letectví a civilní jaderná energie. Čínské podniky jsou vítány ke spolupráci ve Francii. Francouzská strana je ochotna posílit multilaterální komunikaci a koordinaci s čínskou stranou za účelem společného řešení globálních problémů, jako je změna klimatu, potravinová krize a ochrana biologické rozmanitosti. Francouzská strana je ochotna aktivně podporovat dialog a spolupráci mezi EU a Čínou,« uvedl Macron.

Obě strany si vyměnily názory na situaci na Ukrajině. Si Ťin-pching zdůraznil, že čínský postoj k ukrajinské krizi je jasný a konzistentní, a obhajuje příměří, ukončení války a mírové rozhovory. Mezinárodní společenství by k tomu mělo vytvořit podmínky a Čína bude nadále svým způsobem hrát konstruktivní roli.

Peng Liyuan se zúčastnila akce pro manželky vedoucích představitelů

Choť čínského prezidenta Peng Liyuan, se na Bali zúčastnila akce pro manželky vedoucích představitelů účastnících se 17. summitu G20, kterou uspořádala manželka indonéského prezidenta. Peng Liyuan zhlédla výstavu místních hudebních nástrojů, krojů, výrobků z ratanu, výšivek a ekologických potravin a seznámila se s indonéskými tradičními řemesly. Ocenila indonéský koncept kombinování řemeslné výroby s posílením postavení žen, zmírněním chudoby a ochranou životního prostředí a uvedla, že obě země mohou posílit výměnu a spolupráci v příslušných oblastech a přispět k regionálnímu zmírnění chudoby a k ochraně životního prostředí.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy