Na podporu sportu šly miliardy, jejich využití Národní sportovní agentura nekontrolovala

Národní sportovní agentura (NSA) nekontrolovala využití miliardových dotací na podporu sportu. Nevyhodnocovala, zda výdaje, které vynakládá, vedly např. k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže nebo k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže. V dnešní zprávě to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Ministerstvo školství a NSA vydaly v letech 2019 až 2022 ze státního rozpočtu na podporu sportu celkem 26,5 mld. Kč. NSA podle kontrolorů nesledovala a nekontrolovala, jak příjemci dotace využili a zda dodrželi stanovené podmínky. Přitom posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor byly očekávanými přínosy vzniku NSA. »K naplnění těchto očekávaných přínosů tedy vznikem NSA nedošlo,« konstatoval NKÚ.

Mezi očekávané dopady a priority vynaložených podpor patřilo mj. zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže či snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu. Agentura však nesledovala a nevyhodnocovala, zda výdaje, které vynakládá, vedly ke splnění těchto cílů.

Z kontroly také vyplývá, že ministerstvo ani agentura nepostupovaly při poskytování dotací v některých případech transparentně a v souladu s právními předpisy. Proces administrace žádostí o podporu byl u jedné pětiny kontrolovaných dotačních výzev zdlouhavý. »MŠMT za roky 2019 a 2020 vydávalo rozhodnutí o poskytnutí dotace v průměru po 90 až 300 dnech a NSA za roky 2021 a 2022 tato rozhodnutí vydávala v průměru po 172 až 335 dnech,« uvedl NKÚ.

Na pozemcích NSA hotel i stánky s občerstvením

Kontroloři odhalili nedostatky i v hospodaření NSA. S majetkem a peněžními prostředky státu nenakládala v některých případech účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. »Například neodůvodněně snížila výnos z majetku minimálně ve výši půl milionu korun, když umožnila původním nájemcům, aby část sjezdového a skokanského areálu v Harrachově bezúplatně užívali i po ukončení platnosti nájemních smluv,« zjistili kontroloři. To se týkalo šesti z celkem 46 pozemků. Ke zbylým 40 pozemkům neměla NSA v kontrolovaném období uzavřeny žádné nájemní smlouvy. Z veřejně dostupných zdrojů bylo zjištěno, že tyto pozemky byly rovněž prokazatelně využívány jinými subjekty. Na pozemcích NSA byla např. lanová dráha, která je celoročně v provozu, hotel či stánky s občerstvením.

NSA nepostupovala podle zákona ani při zadávání veřejných zakázek na nákup služeb a pořízení majetku. V některých případech např. vynakládala peněžní prostředky na základě smluv, které byly podle zákona o registru smluv zrušeny od počátku. »Po celou dobu kontrolovaného období uzavírala smlouvy a objednávky, proplácela faktury a vyplácela dotace, aniž by dodržela zákonné schvalovací postupy. Nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém, aby zajistila hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy,« konstatoval NKÚ.

NSA poskytuje prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky sportovní dotace ze státního rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy NSA ujal Ondřej Šebek.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy