A zase to sucho. I v České republice

Politici a počasí se lidem nezavděčí. K těm hodným politikům chodíme plakat a stěžovat si na ty druhé, snad i zlé, ale zase, abychom si měli na koho stěžovat, tak ty druhé, zlé, volíme. A počasí? Loni nám jaro propršelo a nebyla úroda a ořechy nám tím vlhkem zčernaly, ba i jahod a jablíček bylo málo a všechno drahé, a tak nám letos počasí ukázalo svou druhou tvář. Je sucho, ba i sněhu bylo v zimě málo a pomalu zavlažovat není čím a třešně určitě tím suchem spadnou. Dokonce i na obrázku k suchu se objevily bahenní praskliny, které se obvykle vytvářejí po prošlých bouřkách a v následujícím vedru a suchu.

Co dělat, když nás to počasí ne a neposlouchá? Jako ti politici, ale troufám si říci, že počasí je víc než politika, i když i ona k tomu suchu přispívá. A navíc vědci se svými pozorovateli zjistili, že periody sucha jsou nyní delší a účinnější, než periody vlhké. Ale v nich přece černají ořechy! No, nešť. Dokonce se v posledních letech zjistilo, že periodicita klimatických změn je mnohem hustší, že periody mohou trvat desítky let a v nich mohou být výkyvy v řádu několika let. Čili o periodicitě klimatu nelze pochybovat. Jsou to ovšem periody, které jsou podmíněny přírodními vlivy a jimž se velmi citlivě přizpůsobují rostliny a živočichové svou migrací směrem k severu i směrem k jihu. Jsou podmíněny především kosmickými vlivy, vlivem zemského tělesa i vlivy mořských proudů, vlivem pohybu zemských desek a s nimi spojenou sopečnou činností i vlivem samotného pohybu biosféry.

Jak do toho zapadá člověk a jeho činnost? Člověk je součástí biosféry naší planety a vždy svým způsobem ovlivňoval dění na Zemi. Dokud jeho početní stavy byly přiměřené ostatním živočišným druhům, nebylo to ovlivňování tolik znatelné. Sice kácel lesy, zakládal pole i ohně, ale geobiogenní cykly dokázaly jeho činnost eliminovat. Dnešní lidská populace je velká, člověk je navíc přizpůsobivý druh, čehož dokázal především svým myšlením. Jenže jako u každého druhu je vyvinuta nervová činnost taková, že odpovídá době vzniku toho kterého druhu. Jestliže měl a má člověk ve svých genech zakódovánu vlastnost, že chce stále více a více pohodlí, kterému říká sociální pokrok, těžko se to bude měnit. Spíše člověk bude měnit své okolí k obrazu svému. A to určitě má vliv i na atmosférické změny, které by mohly začít postrádat svou periodicitu.

Hodně se mluví o tom, že člověk ty atmosférické změny vyvolává především tím, že do ovzduší vypouští oxidy uhlíku a dusíku. A spaluje fosilní paliva! Ale člověk svou činností do ovzduší vypouští mnohem horší plyny. Vzpomeňme plyny, které člověk užívá ve velkém množství třeba v ledničkách, plyny, které produkuje letecká a automobilová doprava, které stále a stále sílí, vzpomeňme obrovské chovy krav, ovcí, koz nejen u nás, ale po celém světě, třeba v Jižní Americe, v Africe, v Austrálii a Novém Zélandu, ve Spojených státech atd. atd.

Své si ke změnám klimatu říká nejen kácení lesů (včetně těch tropických či tajgy), ale i zpevňování ploch silnicemi, dlážděním či poléváním povrchů asfaltem, výstavbou objektů na zemědělské půdě, regulací řek (což mimochodem zvyšuje možnost větších povodní). To vše zamezuje vodě se vsakovat do země a vytvářet podzemní zásoby, které pak vodu uvolňují v podobě pramenů a přirozených vodních toků.

Změny klimatu podporuje i nevhodné zemědělství. Obrovské plochy polí s jednotvárnými plodinami, někdy nepřirozenými zeměpisným šířkám (a nemyslím jen pěstování třeba olejných palem, ale i u nás pěstování řepky, kukuřice, slunečnice, sóji), v nichž vytvářejí místa s malým vsakem a výparem, čímž mizí místní přirozené klima, které významně ovlivňovalo a vytvářelo klima celkové.

Nedobré jsou i obrovské přesuny obyvatelstva. Tím nemyslím jen dnešní, tolik diskutovanou migraci obyvatel z Afriky a Blízkého a Středního východu do Evropy, ale především přesuny obyvatel na tzv. dovolené z jedné části světa na druhou. Jsou daleko větší než migrace z Afriky a Asie do Evropy. A velmi škodí světovému klimatu.

Vědci všech zemí bez rozdílu si dnes lámou hlavu, jak na to! Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) připouští, že změnu klimatu spíše způsobuje oběžná dráha Země, nikoli spalování fosilních paliv. Již více než 60 let NASA ví, že změny, které se odehrávají v planetárních modelech počasí, jsou zcela přirozené a normální. Kosmická agentura se však z nějakého nepochopitelného důvodu rozhodla nechat přetrvávat a šířit vytvořený hoax o globální hrozbě klimatických změn způsobených lidskou činností. Co vlastně NASA již dávno zjistila? Abychom byli přesní, bylo to v roce 1958, kdy NASA poprvé zpozorovala změny v oběžné dráze Země kolem Slunce a změny sklonu zemské osy. Obě tyto změny jsou zodpovědné za to, co dnešní klimatologové nazývají »oteplováním« (nebo v závislosti na jejich agendě »změnou klimatu« – jelikož někde dochází také k ochlazování). Jinak řečeno, planetu žádným způsobem ani formou nepřehřívají ani neochlazují lidé tím, že jezdí v SUV (sportovní užitková vozidla) nebo jedí hovězí (kravičky přece produkují metan!).

NASA to však dosud neuvedla na správnou míru a rozhodla se raději sedět tiše v pozadí a nečinně přihlížet tomu, jak se pseudo-liberálové a eko-alarmisté vzrušují nad světem, který kvůli nadměrnému množství dobytka či plastových brček do 12 let zřejmě skončí. V roce 2000 NASA na své webové stránce Earth Observatory zveřejnila informace o teorii Milankovičových cyklů, prozrazujíc, že planeta se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností absolutně nesouvisejí. Tato informace se však ani po 19 letech nedostala k mainstreamu, což je důvod, proč nyní nepříčetný, klimatem posedlí »progresivisti« začali tvrdit, že nám ve skutečnosti zbývá pouze 18 měsíců, než planeta zahyne kvůli nadměrnému množství oxidu uhličitého (CO2).

Nicméně pravda o změně klimatu se mnohem více podobá tomu, co předložil srbský astrofyzik Milutin Milankovič, po kterém jsou jeho zjištění pojmenována jako Teorie Milankovičových cyklů. Tato teorie dokazuje, že největší vliv na měnící se modely klimatu na Zemi mají výkyvy slunečního záření v závislosti na ročních obdobích a zeměpisné šířce, které dopadá na Zemi rozdílnými způsoby a v rozdílných časech.

Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je SLUNCE!

Na základě těchto různých proměnných Milankovič dokázal přijít s komplexním matematickým modelem, který dokáže zpětně v čase počítat teploty povrchu Země.

A závěr je prostý: Klima na Zemi se měnilo vždy a není to naše vina.

Když Milankovič poprvé přišel se svým modelem, byl téměř půl století ignorován, o jeho teorii vykládalo jen několik odvážných profesorů. Měl jsem to štěstí, že jedním z nich byl i můj učitel akademik Kettner.

Až studie zveřejněná v roce 1976 v časopise Science potvrdila, že teorie Milankovičových cyklů je vlastně přesná a že skutečně koresponduje s různými obdobími klimatických změn, ke kterým docházelo v průběhu historie. Tyto cykly trvají i stovky nebo tisíce let, proto je zavádějící tvrzení eko-alarmistů, že současné teploty jsou nejvyšší, od kdy se měří. Teploty se totiž neměří dost dlouho na zachycení celého cyklu. Teploty se začaly měřit v době, kdy jsme se nacházeli v úseku narůstající křivky, která je však pouze částí cyklu. Obraz o celém cyklu tak uvedeným statistikám uniká. V roce 1982, šest let po zveřejnění této studie, Národní rada pro výzkum (USA) uznala teorii Milankovičových cyklů za pravdivou, prohlašujíc, že (cituji):

»…orbitální odchylky zůstávají nejdůkladněji prozkoumaným mechanismem klimatických změn v časových rozpětích desítek tisíc let a zatím nejjasnějším případem přímého vlivu měnícího se slunečního záření na dolní atmosféru Země.«

Kdybychom to měli shrnout do jedné jednoduché věty, zněla by takhle: Nejzávažnějším faktorem ovlivňujícím zemské klima je Slunce. Tečka.

Klimatické podmínky se budou v každém čase dramaticky lišit v závislosti na postavení Země vůči Slunci, a to dokonce bude vytvářet drastické abnormality vymykající se všemu, co si lidé mysleli, že vědí o fungování Země.

Ale je pravda, že člověk jako uživatel i svým způsobem tvůrce klimatu, k tomu přispívá.

Místo toho, aby přijali tuto pravdu, někteří dnešní »klimatologové« spolu s (pseudo) liberálními politiky a stejně vinnými mainstreamovými médii trvají na tom, že nepoužívat opakovatelně použitelné tašky na potraviny v supermarketu a nevlastnit vozidlo na elektrický pohon ničí planetu tak rychle, že jako řešení musíme rozhodně zavést globální klimatické daně a nepoužívat fosilní paliva.

Co říci závěrem? Diskuse o klimatických změnách není o vědě. Jde o snahu elity zavést politickou a ekonomickou kontrolu nad lidskou populací. Je to další způsob, jak rozdělit světovou populaci na ty, kteří věří v globální oteplování způsobené člověkem, a ty, kteří v to nevěří, podle principu rozděl a panuj. I když dnes to děláme i jinými způsoby.

Václav Ziegler

Suché české pole FOTO – Václav Ziegler

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy