Dnes je den novodobé zrady

Dneska je Světový den želv, a taky si představte, že nejchladnější 23. květen připadá podle pražského Klementina na rok 1866 (jen 2,2 stupně). K tomu a mnohému dalšímu, vážícímu se k uvedenému datu, přibude ode dneška podpis Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany. Dokument, maje podobu netvora, parafují dnes ve Washingtonu ministryně ČR s velkým »Č« a americký ministr s malým »č«.

Z mého pohledu touto smlouvou odevzdávají ústavní činitelé českou zemi plně do rukou Spojených států amerických. Jsem přesvědčen, že snad ani německý Wehrmacht neměl nad územím Protektorátu Čechy a Morava takovou nadvládu, jakou bude mít armáda USA. Nehledě na to, že Wehrmacht zde působil v časech světové války, což výrazně mění situaci, kdežto Pentagon si nás podá v čase mírovém – jakkoli premiér Fiala navozuje dojem, že jsme ve válečném stavu. Nejsme. »Libenter homines id, quod volunt, credunt« aneb toto přání jest otcem myšlenky pouze v profesorově hlavě a v hlavách té jeho podobných.

Americkým vojákům bude de facto dovoleno vše a nic českého v oblasti práva, daňového systému (osvobození od všech druhů daní včetně DPH), kontroly osobních dokumentů (žádné pasy a víza), zákonem upravené registrace a kontroly cizinců, pohybu vojenské techniky včetně příjezdů do ČR a odjezdů z ČR, se na ně podle oné smlouvy nevztahuje (plné znění zde).

Toto jsme americkým bratrům darovali k užívání:

Vojenské letiště Čáslav

Vojenské letiště Náměšť

Vojenské letiště Pardubice

Logistické centrum Mošnov

Vojenský výcvikový prostor Hradiště

Vojenský výcvikový prostor Libavá

Vojenský výcvikový prostor Boletice

Vojenský výcvikový prostor Březina

Vojenská posádka Vyškov

Vojenská posádka Rančířov

Vojenská posádka Stará Boleslav

A nyní podrobněji k samotnému výkladu zmíněné smlouvy. Využil jsem k tomu podklady od jednoho redakčního spolupracovníka, který si přeje zůstat v anonymitě, což respektujeme.

* USA budou mít právo používat prostředky a služby nezbytné pro zajištění k provozu telekomunikačních systémů

* USA, dodavatelům z USA i jejich českým dodavatelům bude umožněno využívat

– vodu,

– elektřinu,

– a další veřejné služby,

a to za výhodných podmínek bez daní a jiných poplatků či plateb uložených státem.

Zásadní informace Spojených států – např. úřední dokumenty a utajované informace ozbrojených sil USA, budou na území ČR dováženy a vyváženy, aniž by podlehly jakékoliv kontrole.

ČR SE VZDÁVÁ SVRCHOVANÉ JURISDIKCE NA SVÉM ÚZEMÍ

ČR se vzdává svého přednostního práva na výkon trestní jurisdikce, jak je umožněno v článku VII odstavci 3(c) NATO SOFA.

ARMÁDA USA BUDE MOCI ZASAHOVAT KDEKOLIV NA ÚZEMÍ ČR

Orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil USA mimo prostory uvedené v odstavci 1 za účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA.

ZADRŽENÉ OSOBY POLICIÍ ČR SI USA VYŽÁDAJÍ A BUDOU VĚZNIT SAMY PO CELOU DOBU ŘÍZENÍ

Příslušník ozbrojených sil USA nebo závislá osoba, kteří jsou vyšetřováni nebo souzeni českými orgány, zůstanou pod kontrolou nebo budou umístěni pod kontrolu orgánů ozbrojených sil USA, pokud o to tyto orgány písemně požádají, a to až do skončení všech souvisejících soudních řízení, včetně odvolacího řízení.

ŽÁDNÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ NEBO POSTIHY ZA ČINY ARMÁDY USA, ALE I DALŠÍCH OSOB

* Nároky na náhradu škody způsobené v důsledku jednání či opomenutí na straně příslušníků ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, mohou být předloženy příslušným českým orgánům a projednány v souladu s ustanoveními článku VIII NATO SOFA (tím to ale skončí, vymáhání bez sankcí nemá smysl).

* Bez ohledu na závazek stran spolupracovat ohledně odškodnění takových nároků na náhradu škody v souladu s článkem VIII nebudou takoví jednotliví příslušníci podléhat žádnému řízení či souvisejícím postihům.

* Pojem »civilní složka« označuje všechny osoby bez ohledu na státní příslušnost či místo pobytu, které jsou zaměstnanci vlády USA plnícími služební povinnosti uložené ozbrojenými silami USA, ale nezahrnuje dodavatele USA, české dodavatele a zaměstnance těchto dodavatelů či nevýdělečné organizace, bez ohledu na jejich státní příslušnost či místo pobytu.

ČR JE POVINNA LOGISTICKY ZAJISTIT POTŘEBY ARMÁDY USA (»VEŠKERÉ ÚSILÍ«)

* ČR je povinna zajistit opatření na ochranu armády USA.

* Letadla, vozidla a plavidla provozovaná ozbrojenými silami USA budou mít přístup na letiště a do vnitrozemských přístavů České republiky, ale i na jakákoliv další místa pro účely dodávek, skladování a údržby materiálu na území ČR a jeho odvozu z něj (článek 4).

VOLNÝ POHYB PO ÚZEMÍ ČR

Letadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, budou volně vstupovat a jakkoliv se pohybovat po celém území ČR.

Vstup armády USA na území ČR + dalších osob včetně civilistů a dodavatelů zcela bez kontroly víz apod. Jen na základě rozkazu (viz článek 7).

ŽÁDNÉ PROHLÍDKY

* Na palubu letadel, plavidel a vozidel USA nebude možné bez souhlasu USA vstupovat nebo je podrobovat prohlídce.

ŽÁDNÉ POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, CEST A LETIŠŤ

Letadla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, budou na území České republiky oprávněna přelétávat, tankovat za letu, přistávat a vzlétat. Taková letadla nebudou podléhat poplatkům za navigační služby včetně poplatků za přelet, traťovým či přibližovacím poplatkům, jakož ani přistávacím poplatkům a poplatkům za parkování na letištích vlastněných Českou republikou.

Pro účely určení, zda případná občanskoprávní odpovědnost vznikla jako důsledek jednání či opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, bude přesvědčivým důkazem této skutečnosti osvědčení, že k takovému jednání či opomenutí došlo při plnění služebních povinností, vydané příslušným orgánem ozbrojených sil USA. V případech, kdy se české orgány domnívají, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání osvědčení o plnění služebních povinností, české orgány a orgány Spojených států zahájí okamžitě konzultace. České orgány si ponechávají možnost žádat, aby osvědčení bylo potvrzeno nejbližším vyšším vojenským stupněm USA.

Příslušníci ozbrojených sil USA + závislé osoby, ale i jejich dodavatelé z USA budou moci do ČR dovážet osobní majetek, nábytek, ale i soukromé motorové vozidlo (jedno na osobu, které je 18 let a starší) + další jakékoliv zboží pro osobní či domácí potřebu nebo jakoukoliv spotřebu bez dovozních poplatků a daní.

Tato výsada se bude týkat nejen zboží, které je ve vlastnictví takových osob, ale také zboží jim zaslaného jako dar nebo jim dodaného jako plnění smluv uzavřených s osobami, jež nemají bydliště na území ČR (jako je dodání zboží zakoupeného prostřednictvím prodejců ze zahraničí).

Dovoz paliv, tabáku a alkoholických výrobků bude osvobozen od cel a poplatků (do stanoveného množstevního limitu, což stejně nebude v praxi nikdo kontrolovat).

Dodavatelé z USA budou plně osvobozeni od českých právních předpisů při výkonu práce podle smluv s ozbrojenými silami USA.

*Tito dodavatelé budou osvobozeni od veškerých spotřebních daní plynoucích ze všech dodávek zboží i služeb ozbrojeným silám USA a také z výstavby zařízení pro ozbrojené síly USA.

*Tito dodavatelé dále nebudou podléhat ani jakémukoli druhu daní z příjmů či zisku ze strany České republiky či jejích krajů či obcí ohledně té části příjmů či zisků.

*Dále bude na území ČR umožněn vstup zboží, materiálu, zásob, vybavení a dalšího majetku

a) dováženého ozbrojenými silami USA;

b) který bude v konečném důsledku použit ozbrojenými silami USA nebo pro ně, jakož i na podporu podpůrných činností v oblasti vojenské služby upravených v článcích 21 a 22 této Dohody;

c) který bude použit či spotřebován při plnění smlouvy s ozbrojenými silami USA či jejich jménem; nebo

d) který bude určen k začlenění do předmětů nebo zařízení používaných ozbrojenými silami USA.

Také tento dovoz bude osvobozen od dovozních cel, dovozních či registračních poplatků, mimo jiné od daní z užívání, spotřebních daní a DPH.

*Vývoz zboží, materiálu, zásob, vybavení a dalšího majetku podle odstavce 1 tohoto článku z území České republiky bude osvobozen od českých vývozních cel a dalších poplatků souvisejících s vývozem.

*USA budou uzavírat smlouvy ohledně jakéhokoli zboží, materiálu, zásob, vybavení a služeb (včetně výstavby) na území České republiky zcela bez omezení výběru zhotovitele, dodavatele či osoby, která takové zboží, materiál, zásoby, vybavení či služby poskytne. Tyto smlouvy budou zadávány, uzavírány a spravovány podle práva USA a nikoliv ČR.

*Podmínky zaměstnání budou stanoveny ozbrojenými silami USA a takovými organizacemi v souladu s platnými právními předpisy USA.

*USA se ve vztahu k zaměstnání personálu podle této Dohody nevzdávají své svrchované imunity.

Ozbrojené síly USA budou mít pro účely této Dohody právo dovážet, vyvážet a používat měnu USA nebo finanční nástroje v měně Spojených států v jakékoliv výši.

Orgány ozbrojených sil USA mohou příslušníkům ozbrojených sil USA a závislým osobám distribuovat či směňovat měnu a finanční nástroje.

USA zřídí a budou provozovat pro využití ozbrojenými silami USA, závislými osobami, dodavateli USA a dalšími osobami podle vzájemné dohody vojenské poštovní úřady za účelem sběru, přepravy a doručování poštovních zásilek a poskytování souvisejících poštovních služeb.

– Pošta podávaná u těchto poštovních úřadů může být opatřena poštovními známkami USA.

– Úřední pošta ozbrojených sil USA bude osvobozena od kontroly, prohlídky či zabavení.

Ozbrojené síly USA zřídí

• vojenské služební prodejny

• prodejny potravin

• bankovní a jiné finanční činnosti,

• jiná prodejní místa,

• otevřená stravovací zařízení

• společenská a vzdělávací centra

• služební rekreační prostory na území České republiky

To vše bude poskytnuto příslušníkům ozbrojených sil USA + dále závislým osobám i dalšímu oprávněnému personálu.

– Ozbrojené síly USA budou moci uzavírat smlouvy s finančními institucemi za účelem provozování bankovních a dalších finančních činností na území České republiky, které budou využívány výhradně ozbrojenými silami USA, dodavateli USA a závislými osobami.

– Na činnosti a organizace uvedené v tomto článku se uplatní daňová a celní osvobození, jaká jsou poskytnuta ozbrojeným silám USA, neboť jsou nedílnou součástí operací ozbrojených sil USA. Od takových činností a organizací se nevyžaduje, aby vybíraly či platily daně či jiné poplatky za činnosti související s jejich provozem.

Pavel Votruba

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Za tento pakt mezi Rychetského Pětikoalicí a USA, který podepisuje Černochová je historicky zodpovědná Fialova vláda a celá Rychetského Pětikoalice. Jednou se budou za toto svinstvo spáchané na tomto národě a zemi zodpovídat. Pamatujme si jejich jména.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy