Jakou roli hrají drogy v současné české společnosti

Rizikových uživatelů drog je v Česku téměř 45 tisíc. Alespoň někdy v životě okusilo nějakou nelegální drogu zhruba 26 % obyvatel Česka ve věku 15 a více let. Z dospívajících ve věku 15–16 let to bylo 29 %. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou u nás konopné látky, které někdy v životě vyzkoušelo 21–34 % osob. Následují halucinogenní houby, s nimiž má zkušenost 5–6 % populace. Extázi někdy v životě vyzkoušelo 4–5 % a pervitin (nebo amfetaminy) shodně s kokainem přiznávají 2–3 % osob.

Výše zmíněná fakta konstatuje Pavel Černý v úvodu svého článku pod názvem »Zkusila to čtvrtina«, zveřejněném v květnovém vydání časopisu Českého statistického úřadu Statistika&My. Uvedené údaje přitom čerpá ze zprávy o nelegálních drogách v České republice, zpracované loni Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti (NMS). Projděme tedy spolu s ním to nejzajímavější, co vyplývá ze statistických dat a charakterizuje rozsah problému s drogami v spoučasné společnosti.

Ke skokovému nárůstu užívání drog dochází po přechodu ze ZŠ na SŠ

Míra užití nelegálních drog je výrazně vyšší mezi muži a u mladých lidí do 34 let. Aktuální počet lidí užívajících drogy rizikově je odhadován na 44,9 tisíce. Z nich nejvíce (34,7 tis.) užívá pervitin. Následují opioidy (10,2 tis.), zejména buprenorfin (5,3 tis.) a heroin (3,1 tis.). Injekčně užívá drogy odhadem 40,5 tis. lidí.

Z dlouhodobého hlediska je patrná stabilní míra užívání konopných látek v obecné populaci ve věku 15–64 let i mezi mladými dospělými ve věku 15–34 let, s náznakem mírného poklesu v posledních letech. Zatímco míra rekreačního užívání konopí významně klesá s věkem, užívání této drogy z důvodu samoléčby ve stáří naopak roste. Nejvyšší je ve věkových skupinách 55–64 let a zejména v kategorii 65+.

K mírnému poklesu došlo v užívání extáze, pervitinu nebo amfetaminů, ale i kokainu a halucinogenních hub mezi mladými lidmi. Současně ale dochází k vyrovnávání rozdílů v míře užívání konopných látek mezi chlapci a dívkami. V posledních třech letech byla prevalence (podíl počtu postižených jedinců k počtu všech jedinců ve sledované populaci) mezi dívkami ve srovnání s chlapci dokonce nepatrně vyšší.

Ke skokovému nárůstu užívání drog mezi mládeží dochází po přechodu ze základních škol na střední. Prevalence u středoškoláků je ve srovnání s žáky základních škol 3–10krát vyšší.

Prevalence užití nelegálních drog v obecné populaci (%)

Prevalence je podíl počtu postižených jedinců k počtu všech jedinců ve sledované populaci.
Zdroj: výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR (NMS, PPM Factum research)

Drogy berou životy

Mezi nejvýznamnější negativní zdravotní dopady rizikového užívání nelegálních drog patří infekční nemoci a předávkování. Nejčastěji se mezi uživateli drog přenáší virová hepatitida typu C, které bylo u nás v roce 2021 hlášeno 662 nových případů, přičemž 313 (47,3 %) se týkala drogově závislých. Virovou hepatitidou typu B onemocněl jeden uživatel drog z celkových 17 případů. Virem HIV se ve spojitosti s aplikací drog ročně nakazí zhruba 5–9 osob, v roce 2021 bylo hlášeno celkem 233 nových případů onemocnění způsobeného tímto patogenem.

Uživatelé nelegálních drog se ale potýkají i s problémy v oblasti duševního zdraví. Mezi ty nejčastější patří psychotické stavy a depresivní a úzkostné poruchy. Podle odhadů NMS trpí nějakou duševní poruchou zhruba polovina klientů adiktologických pracovišť v Česku.

Smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky bylo v roce 2021 zaznamenáno celkem 64. Ročně je evidováno dalších 130–150 úmrtí pod vlivem nelegálních drog a psychoaktivních léků, z toho nejvíce v důsledku nemocí (31 %), nehod (26 %) a sebevražd (25 %). Pro nefatální intoxikaci způsobenou nelegálními drogami je ročně hospitalizováno přibližně 200 pacientů, užití nelegálních drog je ročně hlášeno asi u 1–2 % všech úrazů v ČR. V posledních deseti letech také roste počet dopravních nehod, kdy viník byl pod vlivem nelegálních drog.

Výdaje VZP na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek a počty ošetřených pojištěnců

Zdroj: NMS

Drogy jsou úzce spojeny s kriminalitou

Předloni bylo registrováno 4196 primárních drogových trestných činů. Trestní řízení je dlouhodobě nejčastěji vedeno proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Mezi stíhanými představují největší podíl osoby zadržené v souvislosti s pervitinem (48 %) a konopnými látkami (42 %).

Odsouzeno za primární drogové trestné činy bylo 2597 osob, nejčastěji za nedovolenou výrobu, pašování a prodej pervitinu a konopných látek. Nejpočetnější sankcí bylo podmíněné odnětí svobody.

Pod vlivem nelegálních drog bylo spácháno 4,5 tisíce trestných činů, tj. šest procent z objasněných trestných činů. Pachatelé se nejčastěji dopustili trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství. Informační systém evidence přestupků ministerstva spravedlnosti eviduje ročně sedm tisíc přestupků na úseku návykových látek.

Kolik nás to stojí

Výdaje z veřejných rozpočtů na politiku v oblasti závislostí v roce 2021 činily 2457,7 milionů korun, což bylo o 160,1 mil. Kč více než v předchozím roce. Výdaje státního rozpočtu byly meziročně navýšeny na 2008,4 mil. Kč a výdaje krajských rozpočtů na 364,6 mil. Kč. Pouze u výdajů obcí došlo ke snížení na 84,6 mil. Kč.

Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu (mil. Kč)

Zdroj: NMS

Výdaje českých domácností za nelegální drogy tvoří v posledních letech přibližně 10 mld. Kč ročně. To odpovídá přibližně 0,5 % všech výdajů domácností, a je to desetkrát méně než výdaje za alkohol a tabák.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy