Světový den divoké přírody: jak se obnovují přírodní systémy?

Světový den divoké přírody, který vyhlásila Organizace spojených národů, se slaví každoročně 3. března. Jeho hlavním cílem je zvýšit povědomí o flóře a fauně. To je důležité zejména v souvislosti s moderním přístupem k ekosystémům, z nichž mnohé byly poškozeny lidskou činností. Je možné obnovit přírodní prostředí ztracené v minulosti? A pokud ano, jak toho lze dosáhnout?

V současné době je ekosféra ohrožena v důsledku nekontrolovaného využívání přírodního bohatství člověkem. Podle statistik bylo 75 % pevniny a 66 % světových oceánů silně pozměněno lidskou činností. Těchto problémů není ušetřeno ani Rusko: vláda stojí před naléhavým úkolem vyčistit ovzduší (zejména ve městech), zachovat vodu, půdu a biologické bohatství.

Co však dělat, když už není co chránit a biosféra je definitivně zničena? Naštěstí to neznamená, že jsou ztraceny veškeré naděje, protože se můžeme pokusit obnovit ztracenou rovnováhu a obnovit ekologický systém.

Podle encyklopedie Britannica je ekologická obnova proces obnovy přírodních oblastí, kde bylo narušeno obvyklé biologické společenstvo (systém vzájemně se ovlivňujících druhů).

K degradaci ekosféry dochází nejčastěji v důsledku zásahu člověka do zaběhnutých přírodních mechanismů regionu. Důsledky lidských zásahů do volné přírody dobře ilustruje příběh z Izraele. Ve snaze ochránit se před malárií a zvětšit plochu orné půdy bylo v 50. letech 20. století rozhodnuto vysušit bažiny v okolí jezera Hula, protože právě tam se rozmnožovali komáři přenášející tuto infekci.

Situace se však vymkla kontrole: rašeliniště na nových orných plochách neustále hořela a půda, kde se tak nedělo, se rychle vyčerpávala a ztrácela úrodnost. Snažili se je obnovit hnojivy, ale chemikálie začaly prosakovat do Tiberiadského jezera (hlavní izraelské sladkovodní nádrže), což mělo negativní dopad na kvalitu jeho vod. Odvodnění mělo navíc vážný dopad na faunu: z oblasti zmizelo mnoho druhů stěhovavých i původních ptáků. V důsledku toho projekt proti malárii mnohonásobně zvýšil náklady na pracovní sílu a vážně ovlivnil ekologii regionu.

A tato situace se netýká pouze jezera Hula. S podobnými problémy se každoročně potýká mnoho velkých i malých ekologických systémů. Proto se odborníci na celém světě snaží obnovit dřívější přírodní rovnováhu a kompenzovat škody způsobené člověkem prostřednictvím obnovy ekosystémů.

Jak obnova ekosystémů funguje?

Aby bylo možné účinně eliminovat škody způsobené člověkem, řídí se vědci základními principy ekologie, které v 70. letech 20. století formuloval americký biolog a ekolog Barry Kommoner.

»Všechno souvisí se vším« je pravidlo, které popisuje vzájemnou provázanost všech procesů probíhajících v biosféře. Jinými slovy, porucha jednoho nutně znamená poruchu jiného.

»Všechno musí někam jít« je pravidlo, které naznačuje, že ekologické systémy jsou bezodpadové. To znamená, že všechny látky, které jsou tak či onak produkovány, se musí přirozeně rozložit.

»Příroda ví nejlépe« – z této zásady vyplývá, že jakékoliv umělé zásahy a změny v přírodních systémech hrozí jejich zničením. Vše v našem světě se utvářelo staletími evolučního procesu, takže snaha »vylepšit« to, co již existuje, je s největší pravděpodobností odsouzena k nezdaru.

»Za všechno se musí platit« – poslední zákon tak trochu shrnuje všechny předchozí. Naznačuje jednoduchou, ale smysluplnou myšlenku: veškeré přírodní zdroje vytěžené lidskou prací se tak či onak vrátí (v případě jezera Hula skončilo osvobození od malárie zhoršením kvality sladké vody).

Kromě toho existuje poslední, pátý zákon, který byl formulován později: »není dost pro všechny«. Znamená to opatrný přístup ke zdrojům a jejich omezování, takže k výraznému zvýšení počtu nějakých organismů může dojít jen na úkor snížení počtu jiných (tento zákon dokonale ilustruje vymírání živočichů v oblastech, kam přišel člověk).

Věrnost těmto zásadám dává ekologům představu o tom, jak správně obnovovat přírodní prostředí. Uvažujme o tomto procesu na příkladu jehličnatých lesů mírného pásu naší země. V nich poskytují různé druhy rostlin potravu a úkryt živočichům, kteří v nich žijí. Pokud je však živočichů živících se plody a kůrou příliš mnoho, les odumře. Aby se jejich populace regulovala, existují predátoři, kteří zabíjejí slabé a nemocné jedince. Kromě toho jsou pro zdraví lesních oblastí důležité kataklyzmatické události: mnohé z nich nadále prosperují díky pravidelným lesním požárům.

Aby bylo možné účinně obnovit ztracené ekosystémy, musí odborníci pochopit podstatu ekologických poruch, které vedly k jejich kolapsu. A to někdy není snadné: ekologie má celou subdisciplínu, která zkoumá příčiny a důsledky přírodních i antropogenních (člověkem způsobených) katastrof. Pokud však pochopíme příčiny vzniklých poruch, lze zónu zachránit. Kromě toho jsou ekologové také na straně tzv. ekologické kontinuity neboli sukcese. Tato vlastnost přírody znamená, že pokud jedno biologické společenstvo zanikne, může být nahrazeno jiným. Funkce, které dříve plnili někteří živočichové a rostliny, tak mohou převzít noví.

Jak probíhají obnovovací práce?

Nejprve ekologové posoudí stupeň degradace přírodního prostředí. V průběhu analýzy určí, jaká obnovní opatření jsou nutná, aby se poškozené území vrátilo do původního stavu. Tento proces je velmi důležitý: jakákoli chyba může vést k nenapravitelným následkům a zbytečně vynaloženým prostředkům. Je třeba přesně pochopit příčinu degradace ekosystému, pravděpodobnost, že proces lze zvrátit, a jak dlouho to bude trvat.

V důsledku toho restaurátoři vypracují plán prací a odhadnou finanční a pracovní zdroje, které budou k provedení prací zapotřebí. Jakmile mají ekologové k dispozici vše potřebné, začnou záchranné práce.

V některých případech stačí jednoduše odstranit zdroj narušení, například zavřít továrnu znečišťující vody jezera a nechat sukcesi, aby vykonala svou práci. V případě kritického poškození to však nestačí: pokud ekologický systém překročil určitý práh degradace, potřebuje další pomoc, aby se zotavil. V případě jezera Hula izraelská vláda znovu zavlažila vysušené oblasti. Případně mohou ekologové aktivně obnovovat úrodnost půdy, vysazovat nové stromy nebo zavádět živočišné druhy, které byly zničeny, ale jsou rozhodující pro stabilizaci biosféry.

Pak už zbývá jen čekat a zajistit, aby procesy obnovy neohrozila nová kataklyzmatická událost nebo člověk.

Příklady úspěšné obnovy

Příběh vypuštění jezera Hula skončil dobře. Po sedm let, od roku 1990 do roku 1997, zde probíhaly aktivní práce na obnově bývalé ekosféry. A výsledky byly mimořádně pozitivní: požáry rašelinišť zcela ustaly a počet zimních povodní v regionu se snížil. Kromě toho ekologové zaznamenali, že se půda v přírodní oblasti přestala sesouvat, což mělo za následek menší škody způsobené prašnými bouřemi. Jinými slovy, přirozená celistvost jezera Hula byla z velké části obnovena.

Dalším působivým příkladem ekologické obnovy je obnova listnatých lesů v Severní Americe. A stromy, které nyní pokrývají miliony akrů půdy, byly obnoveny zcela pasivně, bez vnějšího úsilí. Když na kontinent přišli osadníci, lesy převládaly na východě Spojených států, který se táhl od Nové Anglie až po Floridu, a takzvaní poutníci začali aktivně kácet stromy, aby uvolnili půdu pro zemědělství a dřevo.

Postupem času byly tyto oblasti opuštěny: západní země se ukázaly jako perspektivnější pro zemědělství. V důsledku toho se lesy a půda začaly obnovovat bez aktivního lidského úsilí. Nové háje jsou samozřejmě velmi mladé a liší se od majestátních houštin minulosti, ale ekologové uznávají jejich pozoruhodnou podobnost s lesy, které byly v Americe před rokem 1650.

Podobné iniciativy se objevují i v Rusku. Aktivně se například pracuje na obnově přírodních komplexů v Karélii. V roce 2019 zde vzniklo přírodní rekreační území (PPÚ) regionálního významu »Pobřeží Oněžského jezera« o celkové rozloze 65,6 ha. Ke zlepšení dochází také na poloostrově Kola poté, co společnost Nornickel uzavřela hutní závod v regionu. »Zelená« iniciativa se vyplatila: emise škodlivých plynů do ovzduší se snížily o 90 %. Biologové navíc dospěli k závěru, že půda na území bývalé huti se postupně zotavuje: koncentrace ve vodě rozpustných solí a síranů síry se snižuje. To znamená, že v budoucnu samoregenerační mechanismy zajistí čisté zvýšení biologické rozmanitosti na poloostrově Kola.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy