Celoprocesní lidová demokracie páteří čínské společnosti

Čínská celoprocesní lidová demokracie je pro obyvatele Západu záhadným slovním spojením, neboť předpokládají, že politický systém země, která nemá více stran ani všeobecné volby, nemůže být v žádném případě demokratický.

Když však čínský prezident Si Ťin-pching vysvětluje druhý stoletý cíl Číny, kterým je vybudování »moderní socialistické země« do roku 2049, používá šest aspiračních přídavných jmen – prosperující, silná, demokratická, kulturně vyspělá, harmonická a krásná, a třetím je »demokratická«. »Demokracie, společná hodnota lidstva, je klíčovým principem, který neochvějně zastává Komunistická strana Číny (KS Číny) a čínský lid« a který má sloužit k řešení problémů, jež chce lid řešit, uvedl prezident Si.

Výzvou strany je rozšířit spořádanou politickou účast lidu, posílit ochranu lidských práv a právního státu a zajistit, aby lid požíval rozsáhlých práv a svobod v souladu se zákonem.

Demokracie v systému řízeném stranou zahrnuje vstřebávání veřejného mínění prostřednictvím mechanismů zpětné vazby, jako jsou průzkumy veřejného mínění, aby se zjistilo, co si lidé myslí o navrhovaných nových politikách, což je proces, který strana nazývá shromažďováním moudrosti lidu. Přestože se nekonají volby v západním slova smyslu, dochází ke značnému zapojení různých voličských skupin.

V zájmu posílení celoprocesní lidové demokracie Čína udržuje a zdokonaluje systém lidových shromáždění, aby řádně a účinně vykonávala svou kontrolní pravomoc. Navíc zprávy o práci vedení strany na stranických sjezdech každých pět let a vlády na celostátním lidovém shromáždění každý rok odrážejí velké množství podnětů a návrhů od všech příslušných úředníků, odborníků a voličů.

Pro ty cizince, kteří žasnou nad tím, jak Čína vyhrála válku za vymýcení extrémní chudoby, podotýkám, že společným kořenem je vedení a organizační schopnost KS Číny. Do Číny jezdím již více než 30 let. Procestoval jsem celou Čínu a navštívil více než 100 měst. Přesto, jakkoli jsem si myslel, že Čínu znám, nedocenil jsem, co všechno je pro zmírnění chudoby potřeba, dokud jsem nenavštívil chudé regiony, zejména odlehlé horské vesnice, a nemluvil s chudými vesničany.

Právě v roce 2013 Čína navrhla koncept cíleného zmírňování chudoby. »Cílené« znamená standardizované postupy a individualizované programy, které mají každou chudou rodinu vyvést z chudoby. Své role koordinuje pět úrovní místních stranických tajemníků – provinční, městská, okresní, městská a vesnická. Pravidelně a náhodně se provádí hodnocení třetí stranou, aby se zajistila přesnost a poctivost.

Vesničané sklízejí čerstvé papriky ve vesnici Čching-kang-pa v obci Tchang-tchou v okrese S‘-nan v jihozápadní čínské provincii Kuej-čou, 12. srpna 2020. FOTO – Xinhua

S údivem jsem zjistil, že každá chudá rodina v Číně má svou vlastní složku – to jsou miliony chudých rodin, každá má svůj vlastní plán, každý měsíc je kontrolován a digitalizován pro centrální sestavení a analýzu. Stejně překvapivé je, že do chudých vesnic jsou vysíláni místní úředníci, aby řídili snižování chudoby, někdy na dva roky i déle.

Moji přátelé v Číně se ptají: Proč svět nerozumí straně?

Problém je podle mě částečně sémantický, protože anglické slovo »party« v demokratických politických systémech znamená politickou stranu, která soutěží ve svobodných a otevřených volbách s více stranami. Pokud vládnoucí strana nesoutěží ve svobodných a otevřených volbách více stran, není tento politický systém považován za demokratický.

Tento obraz zkresluje čínský systém, který je založen na jiném principu, kde je strana vládnoucí organizací, nikoli soutěžící politickou stranou. Je to strana oddaných elit ze všech oblastí společnosti, kterou tvoří přibližně 7 % obyvatelstva, ale jejímž úkolem je zastupovat základní zájmy všech obyvatel Číny.

Strana jako vládnoucí strana tedy není ekvivalentem vládnoucí politické strany v západních systémech, kde politické strany zastupují pouze určitou skupinu voličů a jsou časově omezeny volebními cykly.

Z tohoto důvodu má KS Číny vyšší a širší závazek zvyšovat životní úroveň a osobní blahobyt všech čínských občanů. To zahrnuje reformy, právní stát, transparentnost vlády, účast veřejnosti na správě věcí veřejných, zvyšování demokracie, svobod a lidských práv.

To jsou skutečné výzvy. Všechny politické systémy a všechny politické strany mají kompromisy. Dosažení národních cílů, jako je vymýcení chudoby, je skutečně výhodou čínského systému vedeného stranou. Není to však jediné kritérium pro hodnocení systémů. Proto je třeba pokračovat v reformách, otevírání se a zlepšování systému.

Pro Čínu je zmírnění chudoby příkladem lidských práv. A pro stranu je rozvoj demokracie a správy věcí veřejných posláním i výzvou.

Robert Lawrence Kuhn, moderátor CGTN, veřejný intelektuál, stratég mezinárodních společností a investiční bankéř

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy