Home Domácí Vysokorychlostní tratě v krajině aneb Něco o šetrnosti k životnímu prostředí

Vysokorychlostní tratě v krajině aneb Něco o šetrnosti k životnímu prostředí

FOTO – z prezentace Ireny Růžičkové

Téma říjnového setkání k aktuálnímu stavu příprav výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) u nás neslo název »Vysokorychlostní tratě, krajina a životní prostředí«. Prezentace, která se tradičně uskutečnila v salonku Správy železnic na pražském hlavním nádraží, se za Stavební správu VRT tentokrát, na rozdíl od předchozích již devíti setkání, ujaly dvě ženy – Hana Bartošovská a Irena Růžičková.

Stavební správu VRT reprezentovaly Hana Bartošovská, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje (vlevo), a Irena Růžičková, designérka krajinných úprav z oddělení architektury a prostorových dat. FOTO – iportaL24.cz/Ivan Cinka

Bartošovská v úvodu zrekapitulovala hlavní zásady budování VRT ve vztahu k životnímu prostředí: »Zachovat maximum zelených ploch, nahradit vykácené dřeviny novou výsadbou, neodvádět vodu do kanalizace tam, kde může posloužit krajině, zachovat biologickou rozmanitost živočišných a rostlinných druhů, vést VRT v souběhu s již stávající liniovou stavbou pro minimalizaci bariérového efektu a další rozdělování krajiny a provádět úpravy krajiny citlivě s ohledem na estetický, kompoziční a ekologický význam.«

Připomněla legislativní rámec posuzování vlivu na životní prostředí, který tvoří zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jehož součástí je Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ), a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, který obsahuje Posuzování vlivů koncepcí (SEA) a Posuzování vlivů záměru (EIA).

Je známo, že výstavba liniových staveb nejen u nás často naráží na odpor různých ekologických organizací. V té souvislosti nicméně Bartošovská ocenila vcelku dobrou spolupráci s ochránci přírody. Dodejme, že stavitelé VRT mají v tomto směru poněkud lepší pozici než třeba dálničáři, protože kolejová doprava je oproti té silniční k životnímu prostředí nepochybně šetrnější. Narážejí v tomto případě spíše na odpor majitelů pozemků nebo zájmy samospráv.

Krajinářská řešení

Růžičková přiblížila, čím se navrhovatelé trasy VRT hned na počátku mimo jiné řídí. Jde o minimalizaci dotčení chráněných prvků a území, minimalizaci kácení a minimalizaci fragmentace krajiny.

Kácení dřevin se samozřejmě nelze zcela vyhnout, spolu s tím se ale plánuje nová výsadba, která má minimálně odpovídat rozsahu kácení. To konec konců ukládá i zákon. Druhová skladba se přitom podle Růžičkové přizpůsobuje místní vegetaci a vychází z katalogu biotopů České republiky.

Zvláštní pozornost designérka krajinných úprav věnovala hospodaření s dešťovou vodou. Formulovala základní principy: podporu zadržování vody v krajině, zpomalení odtoku lokálního koloběhu vody a snížení výparu pomocí výsadeb.

K jejich naplnění se využívá řada krajinných prvků. Růžičková jmenovala retenční a vsakovací objekty přírodě blízkého charakteru (retenční biotopy) – suché retenční dešťové nádrže jako regulátory odtoku, umělé mokřady a vsakovací retenční nádrže.

Důraz také položila na maximálně možné využití propustných povrchů (štěrku, mlata, nebo dlažby s širokými spárami). Svou roli hraje i doprovodná výsadba či meandry na přeložkách potoků.

Poté Růžičková představila i některé krajinné studie.

Terminál Roudnice nad Labem

Krajinářské řešení Terminálu Roudnice nad Labem
Výsadba v P+R Terminálu Roudnice nad Labem
Cyklostezka u Terminálu Roudnice nad Labem

Biotop u Terminálu Roudnice nad Labem

Horní Počernice

Krajinářské řešení širšího okolí VRT u Horních Počernic zahrnuje zapojení do celoměstského systému zeleně, zachování turistické trasy, novou cyklostezku, nové herní prvky, novou cestní síť, revitalizaci Svépravického potoka, komplex tůní a náhradní výsadbu.

Krajinářské řešení širšího okolí VRT u Horních Počernic
Krajinářské řešení VRT u Horních Počernic

Ivan Cinka

Foto krajinářských řešení z prezentace Ireny Růžičkové

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here