Home Pel mel Věda a příroda ČESKÁ NEJ Z PŘÍRODY: Naše největší sopka – Doupovské hory

ČESKÁ NEJ Z PŘÍRODY: Naše největší sopka – Doupovské hory

Doupovské hory jsou geomorfologický celek na jihu Krušnohorské soustavy. Pohoří leží převážně na pravém břehu řeky Ohře a jen malá část mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří zasahuje také na břeh levý. Název získaly podle zaniklého města Doupov. Pohoří se nachází v oblasti Podkrušnohorského (také šáreckého či Oherského) zlomového prolomu, kde se kříží Podkrušnohorský zlom s Jáchymovským zlomem.

Nejstarší částí pohoří, která vznikala ve svrchním eocénu v době před téměř 38 milióny lety, je tufy tvořená jihovýchodní část v okolí Dvérců. Naopak nejmladší horniny z doby před 22 milióny lety (spodní miocén) se nacházejí u Vojkovic. Doupovské hory jsou tvořeny třetihorními sopečnými materiály: lávou (tefrity, leucitity) a tufem. Historicky se předpokládalo, že Doupovské hory jsou zbytek stratovulkánu, z něhož se však dochovala již jen erozí značně rozrušená kaldera. Novější stupeň poznání napovídá, že se spíše jednalo o štítovou sopku, přesněji o vulkanicko-sedimentární komplex. Sopečná centra se nacházela v oblastech Pustého zámku, Jehličné, Houšťky nebo Turče.  Fakt je, že jak stratovulkán, tak i štítová sopka, jsou jeden sopečný útvar, i když jeho vznik a vývoj je trochu odlišný. Pro vznik stratovulkánu je důležité střídání výlevné a explozivní fáze sopečné činnosti. Oproti štítovým sopkám, které mají pozvolna zvedající se svahy, pro kompozitní sopky je charakteristické, že mají velice příkré svahy dosahující v horních partiích sopky až ke 30°. Dalším obvyklým znakem je střídání silných sopečných erupcí s obdobím klidové fáze. V některých případech se na vrcholku nachází sopečný kráter, tzv. sopečná kaldera, vzniklý jako výsledek propadu vrchu sopky. U štítové sopky pak více než k výbuchům (explozivní fázi) dochází k výlevům velkého množství lávy najednou, která pak pokryje značnou část zemského povrchu.

Doupovské hory mají podobu ploché hornatiny kruhovitého půdorysu, jejíž nejvyšší vrcholy o výšce 700 až 934 m obklopují oválnou erozní sníženinu ležící v úrovni přibližně 550 m. Na lávových proudech vznikly strukturní plošiny, v sypkých pyroklastických uloženinách se vytvořily příkré svahy. Snížená centrální část se otevírá směrem k východu a je odvodňována říčkou Liboc, která se k východu prořezává hlubokým údolím. Jádro pohoří je obklopeno (především na východě) oddělenými nižšími kopci, které mají podobu sopečných kup a kuželů či tabulových hor se stupňovitými svahy.

Hlavním vodním tokem území je Ohře, která odvodňuje největší část Doupovských hor, téměř 500 km². Na území Doupovských hor má délku toku 129,5 km. Přitéká ze Sokolovské pánve a na území Doupovských hor vstupuje u obce Šemnice. Území opouští pod vodní nádrží Kadaň a dále pokračuje v Mostecké pánvi. Při severozápadním okraji protéká Ohře mohutným průlomovým údolím hlubokým až 400 m.

Zdejší sopečné území je známé také výskytem minerálních vod. Přírodní mineralizované kyselky se nacházejí pouze v severní části Doupovských hor v úseku od Kyselky do zaniklé vesnice Žebletín u Kadaňského Rohozce. Při levém břehu Ohře jsou významné vývěry minerálních vod u jihozápadního okraje Klášterce nad Ohří. Prameny Evženie, Městský pramen a Klášterecký pramen jsou jímány vrty a využívány v přilehlých lázních. V údolní nivě potoka Lomnice se jímají minerální vody prodávané pod značkou Aquila.

Celé Doupovské hory jsou chráněny jako významná ptačí oblast soustavy Natura 2000 o rozloze 63 116 ha. Na území je také vyhlášeno významné ptačí území o rozloze 63 000 ha. Na východním okraji se nachází přírodní park Doupovská pahorkatina a do západní části zasahuje přírodní park Stráž nad Ohří. Roky již usiluje ochrana přírody, aby byly Doupovské hory vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Leč přítomnost vojáků tomu stála vždy v cestě. I já jsem poznal Doupovské hory jako voják a z jejich přírody jsem byl nadšený. Moc! Přál bych si, aby můj sen se stal jednou skutečností!

Václav Ziegler

FOTO – autor

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here